Kreditek

A szervezett képzés időtartama nyolc félév (48 hónap), amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A 8 félév alatt összesen 240 kreditet (szemeszterenként 27-33 kreditet) kell a hallgatónak teljesítenie.

  • Tanulmányi (képzési) kredit: A doktori képzés első 4 féléve alatt (a képzési és kutatási szakaszban) a kötelezően teljesítendő tanulmányi kreditek száma 16. A tanulmányi krediteket a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolában meghirdetett 2 kredites kurzusok teljesítésével lehet megszerezni. Legfeljebb 4 kreditet előzetes jóváhagyást követően másik hazai doktori iskolában vagy külföldön is teljesíthet a hallgató. A kreditek teljesítését – a felvett tantárgyra előírt vizsga, dolgozat, beszámoló, stb. alapján – a tárgy előadója az elektronikus tanulmányi rendszerben ötfokozatú skálán érdemjeggyel igazolja. A doktori képzésben nyelvtanulással kredit nem szerezhető.
  • Oktatási kredit: A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 44. & 5. bekezdésének a) pontja értelmében, a doktorandusz hallgató, a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető. Az oktatási tevékenység körében végzett munka alapértelmezésben kontaktóra tartása a nappali/levelező képzésben. A feladat teljesítését az érintett programvezető rendeli el az érintett oktatási egység vezetőjével egyeztetve. A programvezető engedélyt adhat az oktatási tevékenység körében elrendelt munka alternatív teljesítésére is. Ilyen például az (intézmény tevékenységi körébe tartozó) emeltszintű érettségi felkészítő, záróvizsga/zárószigorlat felkészítő, mentori program keretében tartott foglalkozás, népszerűsítő matematikai előadás tartása, témavezetés matematikai táborban, szakmai rendezvények támogatása, közvetlen munkahelyi felettes által elrendelt feladatok (dolgozatjavítás, vizsgafelügyelet), stb. Engedély az alternatív teljesítésre indokolt esetben az érintett oktatási egység vezetőjével egyeztetve, a hallgató írásban benyújtott kérelmére adható az adott félévre vonatkozóan. A programvezető által elrendelt oktatási tevékenység alól felmentést adhat a Doktori Iskola vezetője. Felmentés indokolt esetben az érintett oktatási egység vezetőjével egyeztetve, a hallgató írásban benyújtott kérelmére adható az adott félévre vonatkozóan. A programvezető által elrendelt oktatási tevékenység körében végzett munkát a Doktori Iskola kredittel ismeri el. Amennyiben az oktatással összefüggő tevékenység nem dokumentált az elektronikus tanulmányi rendszerben, oktatási kreditet a hallgató és témavezetője által hitelesített írásbeli beszámoló alapján lehet jóváhagyni. A Doktori Iskola hallgatója a képzés 8 féléve alatt legfeljebb 32 (félévenként tipikusan 4) oktatási kreditet szerezhet a Matematikai Intézet oktatási/átoktatási munkájában való részvétellel. A feladat teljesítését az adott oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetője igazolja. (Iránymutatás: 1 oktatási kredit körülbelül 30 órányi tevékenységért adható. A tevékenység időtartamába a felkészülési időt, az oktatási segédanyag kidolgozására fordított időt, a konzultációs időt stb. is beszámítja az egység vezetője.)
  • Kutatási kredit: A doktori képzés 8 féléve alatt előírt 240 kredit fennmaradó részét, 192 - 224 kreditet kutatási kreditként kell megszerezni. A kreditek teljesítését a doktorandusz által benyújtott írásbeli beszámoló alapján a témavezető félévente igazolja. A doktorandusz féléves beszámolóit – a félévek lezárását követően – a témavezető eljuttatja a doktori iskola vezetőjének.

A 240 kredit javasolt ütemezése: az első 4 félévben (a képzési és kutatási szakaszban) félévenként két-két 2 kredites kurzus, 0/4 oktatási kredit, és 22/26 kutatási kredit, a második 4 félévben (a kutatási és disszertációs szakaszban) 0/4 oktatási kredit, és 26/30 kutatási kredit.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 13. 13:56